Адвокат Диана Янкова Вълчева, Адвокатска колегия гр. Бургас, адрес на кантора

гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 10, тел. 0887 22 66 61, email : adv.valcheva@abv.bg

 


Информация за субектите на лични данни


________________________________________
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (по-долу само Регламент 2016/679 или ОРЗД) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, с настоящото съобщение адвокат Диана Вълчева ви информира за извършваните от нея дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата ви и начина, по който може да ги упражните.
1. Данни за администратора и за контакт с него.
Адвокат Диана Янкова Вълчева, наричана по-долу само адвокатът, е физическо лице, упражняващо свободна професия адвокат, на основание регистрация и членство в Бургаска адвокатска колегия, по силата на Закона за адвокатурата.
Адвокат Диана Янкова Вълчева е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод упражняване на възложените й от клиенти пълномощия по силата на договори за правна помощ, както и при осъществяване на възложените й от закона правомощия, като адресът на кантората е гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 10, ет. 2, телефон за контакт 0887 22 66 61, на който адрес може да изпращате по пощата искания до адвоката като администратор на данни или лично да подадете исканията си в кантората. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: adv.valcheva@abv.bg
2. Длъжностно лице по защита на данните.
Адвокатът няма длъжностно лице по защита на данните. Функциите на такова се изпълняват от адвоката, с който може да се свържете на посочения по-горе електронен адрес, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.
3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.
Адвокатът осъществява правомощията, предвидени в Конституцията на Република България, Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове и упражнява пълномощията, възложени му от клиентите с договор за правна помощ и/или пълномощно, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: процесуално представителство пред съдилищата и разследващите органи в страната, представителство пред държавни органи и органите, натоварени с публични функции в рамките на техните правомощия- МВР, прокуратура, НАП, НОИ, агенции и техни регистри, представителство пред органите на местно самоуправление и местна администрация, представителство пред трети лица нотариуси, банки, куриерски фирми и пощенски оператори.
При упражняване на правомощията си адвокатът обработва лични данни на клиенти и други лица в изпълнение на своите правомощия, възложени от клиента с договор и/или пълномощно, т.е. на договорно основание за обработване на данни - чл. 6, 1, б. б от Регламента.
В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в договор за правна помощ или пълномощното съответния закон или друг нормативен акт.
За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, адвокатът обработва лични данни на основание чл. 6, 1, б. в и чл. 9, 2, б. б от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.
Когато адвокатът обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.
Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
Адвокатът не прилага автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране.
4. Категории получатели на данни извън адвокатската кантора.
Адвокатът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово или договорно основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.
Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:
Съдилищата и други държавни органи в страната, органите на местно самоуправление и местна администрация, органите, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Национално бюро за правна помощ, Висш адвокатски съвет и неговите органи, органите на адвокатските колегии, ВАС, ВКС, Конституционен съд, Прокуратура, разследващи и следствени органи и др., агенции и техните регистри, в т.ч. Агенция по вписванията Търговски регистър;
Банки и други финансови институции за нуждите на извършвани плащания във връзка с осъществяваната от адвоката дейност ;
Куриерски фирми и пощенски оператори за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.
5. Срок за съхранение на данните.
Като администратор на данни адвокатът обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението. Срокът за съхранение на личните данни на основание чл. 47 от Закона за адвокатурата е пет години, считано от датата на приключване на съответното дело, съдържащо личните данни. За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправните и осигурителни отношения на наетите от адвоката лица. След изтичане на сроковете за съхранение личните данни се унищожават чрез изтриване, заличаване, нарязване, псевдонимизация и анонимизация, като за унищожаването се изготвя съответен протокол.
6. Права на физическите лица-субекти на данни.
Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:
Право на достъп;
Право на коригиране на неточни или непълни данни;
Право на изтриване (правото да бъдеш забравен);
Право на ограничение на обработването;
Право на преносимост на данните;
Право на възражение.
Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
Горните права може да упражните чрез отправено искане до адвоката (писмено или по електронен път), което следва да направите конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на адвоката. В кантората на адвоката е наличен и достъпен образец на Искане за достъп до данни, чието използване има за цел единствено да Ви улесни при упражняване на правата Ви. Срокът за отговор по искането Ви е едномесечен от получаването му.
7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.
Ако смятате, че са нарушени ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд град Бургас.
8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
Адвокатът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.
9. Въведени от адвоката мерки за защита на личните данни.
Адвокатът е въвел мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679, предвидени във Вътрешни правила на адвокат Диана Вълчева за мерките за защита на личните данни. Защитата на личните данни се осъществява чрез контрол на физическия достъп, контрол на движението на документите, заличаване на данните след изтичане на сроковете за съхранението им чрез изтриване, псевдонимизация и анонимизация на данните, чрез въвеждане на кодове и номера вместо данни и/или чрез машинно нарязване на хартиените носители на данни, чрез контролиран достъп чрез потребителско име, парола, електронен подпис, антивирусна защита, криптиране.
Адвокатът е длъжен да уведоми Комисията за защита на личните данни в срок от 72 часа за всеки случай на унищожаване на лични данни, вкл. чрез хакерски атаки, а на лицето, за което се отнасят данните, изпраща съответно съобщение.

Адвокат Диана Вълчева


 

Дизайн: Светослав Гавазов