Адвокатска кантора Диана Вълчева - гр.Бургас

   ЗА НАС   ПРАВО   ПРИНЦИПИ   ПАРТНЬОРИ   ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   ЗА КОНТАКТИ  
 

 

ПРАВО

В съответствие с целта за постигане на ефикасно разрешение на всеки правен проблем на своя клиент - българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, кантората предоставя широк спектър от правни услуги. Някои от основните сфери на работа и развитие са: Наказателно право: Административно–наказателно право: Застрахователно право: Договорно право: Търговско право: Трудово право: Семейно и наследствено право: Вещно право: Административно право: Наказателно право: защита на обвиняеми в досъдебната и съдебната фаза; защита на пострадали от престъпления от общ или частен характер; Административно–наказателно право: обжалване и процесуално представителство пред съда във връзка с обжалваните наказателни постановления на КАТ, Национална агенция по приходите, Областна инспекция по труда, РИОКОЗ, Държавно лесничейство, на кметове на общини и др. органи; Застрахователно право: искове за защита правата на пострадали от ПТП, престъпления и др. непозволени увреждания, вкл. за заплащане на обезщетения, дължими по застрахователни полици; Договорно право: търговски, граждански, трудови, предварителни договори; Търговско право: регистрация на фирми и сдружения, вкл. вписване на промени в учредени такива; Трудово право: защита и процесуално представителство по трудови спорове; Семейно и наследствено право: разводи, упражняване на родителски права, издръжки, делби, оспорване на произход, осиновявания; Вещно право: -спорове за собственост и владение; -сделки с недвижими имоти, вкл. предварителни договори; Административно право: обжалване на заповеди по ЗУТ, ЗОС и др. Кантората предлага и абонаментно правно обслужване на български и чуждестранни търговци, предприятия, корпорации, сдружения.